צור קשר

מתנה לבעלי עסקים!
הדו"ח המיוחד להכפלת רווחים בשיטת 5*20
מאת: אליהו ארנד

 
מתנה לבעלי עסקים!
הדו"ח המיוחד להכפלת רווחים בשיטת 5*20.
מאת: אליהו ארנד.
לאחר ההרשמה תקבל את הדו"ח ישירות לתיבת המייל שלך
סטטיסטיקת המודעה: 76 לחיצות
 

אליהו ארנד - מומחה לאסטרטגיית צמיחה עסקית 

ובעלים של אתר הוםביז

 

תקנון


תנאי שימוש

 

כללי

 

 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 1. כותרות הסעיפים בתקנון זה הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות ההסכם בשום צורה ואופן.

 

 1. תקנון זה מבטא את התנאים החלים על הלקוח במידה ובחר לשלם באתר.

 

 1. השימוש ו/או הביקור באתר “'www.homebiz.co.il”: (להלן: “האתר”), כפופים להוראות ולתנאים המופיעים בתקנון זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו, ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר ("המשתמש") ובכלל זה משתמשים אשר משתתפים בקורסים המועברים דרך האתרים הנ"ל ("הלקוח") לאחר שנכנסו לאתר וקראו הוראות ותנאים אלה בעיון.  באתר ניתן למצוא, בין היתר, שאלות ועצות לעסקים כגון: שיווק, מכירות, פרסום ועוד. תוכן גולשים במסגרתו יכולים הגולשים להתייעץ עם גולשים אחרים. פרסום כרטיסי ביקור של בעלי עסקים.

 

 1. גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

 1. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “משתתף”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

 

 1. האתר מופעל ע"י אליהו ארנד ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע ללקוח, לבצע תשלום כספי בצורה נוחה ומאובטחת.

 

 1. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוח ו/או המשתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הצדדים.

 

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מדי עת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. עדכונים ו/או שינויים כאמור יחולו על כל משתמש ו/או לקוח מועד ביצועם.

 

 1. הוראות התקנון מיועדות לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

תנאי שימוש

 

 1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

 

 1. הגולש מצהיר כי בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

 

 1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

 

 1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

 

 1. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

 

 1. הלקוח מסכים לקבל מהאתר דיוור, לרבות מידע ו/או תזכורות בקשר למוצרים  וכן דיוורים שונים. בתשלום והתקשרותו עם האתר על פי תקנון זה הוא נותן את הסכמתו המפורשת לדיוורים מאת האתר לרבות לעניין חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982.

 

התחייבויות בעת הרישום לאתר

 

 1. עם מילוי הפרטים באתר על ידי הלקוח, מסכים הלקוח לאתר לשמור מידע מסוים אודותיו, כגון שם, כתבת דוא"ל וטלפון.

 

 1. הלקוח מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר.

 

 1. הלקוח מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

 

 1. הלקוח מסכים כי שמו, כתובת הדוא"ל, כתובתו ומספר הטלפון שלו, ייחשפו להנהלת האתר לצורכי השלמת העסקה שבצע באתר בלבד.

 

 1. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק או אובדן שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש שלא בהתאם לתקנון שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

 

 1. למען הסר ספק, בעת רישום לשירות "כרטיסי ביקור", "מענה לשאלות", "הזמדנויות עיסקיות"  מסכים הלקוח לקבל דיוור מהאתר.

 

קניין רוחני

 

 1. הבעלות המלאה בקניין הרוחני באתר ובמערכת הלימודים המצויה באתר ותוכנם הינה ותישאר של האתר ו/או מי מטעמו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, השיעורים, מערך השיעורים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, התמונות, חומרי הוידיאו והאודיו, סימני המסחר וחומרי העזר בו (להלן: "התכנים"), השייכים לאתר.

 

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש ו/או הלקוח והינו לצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתכני האתר באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש ו/או לקוח, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

 1. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

 

 1. המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר, בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד, אשר יתכן ולא עברו כל הסמכה מתאימה להענקת הייעוץ - אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

 

מדיניות הגנת הפרטיות

 

 1. האתר לא יעביר מידע אודות אמצעי התשלום של הלקוח לצד שלישי כלשהו, אלא, לצורך ביצוע התשלום. מעבר לשימוש הנ"ל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע זה ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק למי מטעמו, הנדרש למידע לצורך מתן השירות ללקוח.

 

 1. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן מקובל אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו של האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או היה ויעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

 

 1. החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים ו/או לקוחות (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"), אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים ו/או הלקוחות, מרצונם החופשי. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

 

 1. אם משתמש אינו מעוניין שהמידע האישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור. למען הזהירות מובהר כי הוראת סעיף זה לא תחול על לקוחות.

 

 1. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור, יעשה זאת באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לאתר באמצעות אפשרות ה- "צור קשר" המופיעה באתר.

 

 1. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש ו/או הלקוח יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש ו/או הלקוח קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או הלקוח.

 

הגבלת אחריות

 

 1. על הלקוח ו/או המשתמש החובה לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתו בטרם יתקשר עם האתר.

 

 1. משהתקשר המשתמש ו/או הלקוח עם האתר, פוטר הוא בזאת את האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן לרבות דרישות שעניינן נזק או הוצאה אשר מקורן במישרין או בעקיפין ב:

 

 1. חילוקי דעות שיתגלעו בין הלקוח לבין צד ג' בעסקה כלשהי בה התקשר הלקוח, בין שהיה ידוע לאתר דבר המחלוקת ובין אם לאו.

 

 1. שימוש באתר.

 

 1. יישום המלצות ו/או רעיונות אשר פורסמו באתר ו/או ניתנו על ידי האתר לרבות במערכת שאלות ותשובות .

 

 1. 33. כל שימוש שמשתמש ו/או הלקוח עושה במידע ו/או בתכנים המתפרסמים באתר, הינו As-Is ובאחריותו הבלעדית של הלקוח והאתר אינו אחראי לשימוש שלקוחות יעשו במידע ו/או ברעיונות המתפרסמים באתר, לרבות במערכת שאלות ותשובות.

 

 1. האתר יכול להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר הנהלת האתר אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

 

 1. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחרא לשימוש שעושה משתמש בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמש מתחייב לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

 

שונות

 

 1. מוסכם בין הצדדים כי דיני ישראל על התקשרותם וכי סמכות השיפוט המקומית הייחודית נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב הכל לפי הסמכות העניינית.

 

 1. למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין לקוח לבין האתר.

 

 1. תשלום על ידי הלקוח יחשב כחתימתו והסכמתו לכל פרטי הסכם זה.